Kết quả bài thi số 575234

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Lờ Mờ Đờ
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
80 điểm
Mã đề thi 575234
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 05/04/2024 | 14:12:23
BÀI THI SỐ #575234
Câu 1

Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, các cường quốc điều chỉnh quan hệ theo xu hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp chủ yếu là do:

A.

tác động tích cực của các tập đoàn tư bản đối với nền chính trị.

B.

muốn có điều kiện thuận lợi để vươn lên xác lập vị thế quốc tế.

C.

các tổ chức chính trị tăng cường can thiệp vào quan hệ quốc tế.

D.

hoạt động hiệu quả của các tổ chức liên kết thương mại quốc tế.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Nội dung nào dưới đây không được ghi trong Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946?

A.

Ta cho 15 000 quân Pháp ra Bắc thay thế Tưởng và rút dần trong 5 năm.

B.

Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ

C.

Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập.

D.

 Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Thất bại của các phong trào yêu nước từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho cách mạng Việt Nam?

A.

Tiến hành đồng thời cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng ruộng đất

B.

Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ

C.

Sự giúp đỡ từ bên ngoài là điều kiện tiên quyết để đấu tranh giành độc lập

D.

Chỉ khi lực lượng vũ trang lớn mạnh mới phát động quần chúng đấu tranh

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Hình thức đấu tranh nào dưới đây không được sử dụng trong phong trào dân chủ 1936 – 1939?

A.

Đấu tranh báo chí

B.

Đấu tranh nghị trường

C.

Đấu tranh vũ trang

D.

Mít tinh, đưa dân nguyện

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nạn đói khủng khiếp làm hơn hai triệu đồng bào miền Bắc bị chết đói cuối 1944 đầu 1945?

A.

Thực dân Pháp bắt dân ta bán thóc theo diện tích cày cấy

B.

Phát xít Nhật bắt dân ta nhổ lúa, phá hoa màu để trồng đay và thầu dầu

C.

Lương thực từ miền Nam không thể vận chuyển ra miền Bắc

D.

Vụ mùa năm 1945 thất thu do thiên tai

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930?

A.

Là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam

B.

Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam

C.

Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt của dân tộc Việt Nam

D.

Đánh dấu phong trào công nhân bước đầu chuyển sang đấu tranh tự giác

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, các thế lực ngoại xâm và nội phản đều có âm mưu

A.

chống phá cách mạng Việt Nam

B.

biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới

C.

giúp Trung Hoa Dân Quốc chiếm Việt Nam

D.

mở đường cho Mĩ xâm lược Việt Nam

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Trong cách mạng tháng Tám năm 1945, những tỉnh giành được chính quyền sớm nhất là

A.

Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

B.

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

C.

Bắc Giang, Hải Hưng, Hà Tĩnh, Quảng Nam

D.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Nam

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Việc giải quyết thành công nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có ý nghĩa gì?

A.

Góp phần tạo ra sức mạnh để bảo vệ chế độ mới

B.

Tạo cơ sở để các nước xã hội chủ nghĩa công nhận Việt Nam

C.

Tạo cơ sở thực lực để ký Hiệp định Sơ bộ với Pháp

D.

Đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ đánh đổ chế độ phong kiến

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Từ cuộc đấu tranh ngoại giao sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và Tổ quốc hiện nay?

A.

Luôn mềm dẻo trong đấu tranh và trong sách lược

B.

Cương quyết trong đấu tranh, cứng rắn về sách lược

C.

Mềm dẻo về sách lược, cương quyết trong đấu tranh

D.

Luôn nhân nhượng với kẻ thù để có môi trường hòa bình

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Ngành kinh tế nào được thực dân Pháp đầu tư nhiều nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam (1919 – 1929)?

A.

Nông nghiệp

B.

Thương nghiệp

C.

Giao thông vận tải

D.

Công nghiệp

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Chiến thắng nào sau đây làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương (1945 - 1954)?

A.

Chiến thắng Việt Bắc (1947)

B.

Chiến thắng Biên Giới (1950)

C.

Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954)

D.

Chiến thắng Hòa Bình (1951 – 1952)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Nội dung nào dưới đây không phải nguyên tắc của tổ chức Asean?

A.

Bình đẳng chủ quyền và quyền tự quyết dân tộc

B.

Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

C.

Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực với nhau

D.

Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của chính phủ sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào?

A.

“Quỹ độc lập”

B.

“Ngày đồng tâm”

C.

“Tăng gia sản xuất”

D.

“Không một tấc đất bỏ hoang”

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Cuộc khởi nghĩa nào sau đây là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

A.

Khởi nghĩa Hương Khê

B.

Khởi nghĩa Yên Thế

C.

Khởi nghĩa Ba Đình

D.

Khởi nghĩa Bãi Sậy

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) Đảng ta đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là

A.

bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng

B.

đế quốc và phát xít

C.

phát xít Nhật

D.

thực dân và phong kiến

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Nhận xét nào sau đây không đúng về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến 1930

A.

Diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ với nhiều hình thức đấu tranh phong phú

B.

Diễn ra quyết liệt, hình thức chủ yếu là đấu tranh vũ trang

C.

Thu hút đông đảo các tầng lớp, giai cấp tham gia

D.

Diễn ra theo hai khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Những tổ chức cộng sản nào tham dự hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930?

A.

An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

B.

Đảng Cộng sản Đông Dương và An Nam Cộng sản đảng

C.

Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng

D.

Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh tại Hội nghị Ianta (2/1945) là gì?

A.

Phân chia khu vực đóng quân và phạm vi ảnh hưởng

B.

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc

C.

Nhanh chóng kết thúc chiến tranh

D.

Tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân ra đời của Liên minh châu Âu (EU)?

A.

Nhu cầu liên kết hợp tác để cùng nhau phát triển

B.

Hợp tác liên kết nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ

C.

Ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa

D.

Liên kết để đối trọng với các nước xã hội chủ nghĩa

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Điểm khác biệt của giai cấp công nhân Việt Nam so với giai cấp công nhân ở các nước tư bản Âu Mỹ là gì?

A.

Ra đời sau giai cấp tư sản Việt Nam

B.

Ra đời cùng giai cấp tư sản Việt Nam

C.

Ra đời trước giai cấp tư sản Việt Nam

D.

Ra đời sau giai cấp tiểu tư sản Việt Nam

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Nội dung nào không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?

A.

Hòa bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không ổn định

B.

Các quốc gia điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế

C.

Sự phát triển và tác động của các công ty xuyên quốc gia

D.

Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai,quân đội những nước Đồng minh nào vào Việt Nam để giải giáp phát xít Nhật?

A.

Liên Xô, Mĩ

B.

Trung Hoa Dân Quốc, Pháp

C.

Liên Xô, Anh

D.

Trung Hoa Dân Quốc, Anh

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Năm 1960, 17 quốc gia Châu Phi giành độc lập, lịch sử ghi nhận là

A.

“Năm giải phóng Châu Phi”

B.

“Năm Châu Phi”

C.

“Năm Châu Phi giải phóng”

D.

“Năm thắng lợi cách mạng Châu Phi”

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Tháng 3 - 1921, Đảng Bônsêvích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga trong bối cảnh

A.

nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng

B.

đã hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa

C.

đã hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp

D.

quan hệ sản xuất phong kiến vẫn thống trị

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Lực lượng nào sau đây là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít?

A.

Nhân dân và Hồng quân Liên Xô

B.

Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh

C.

Nhân dân lao động ở các nước phá xít

D.

Nhân dân các nước thuộc địa

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Thời cơ “ngàn năm có một” của nhân dân Việt Nam trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 kết thúc khi

A.

Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền cách mạng

B.

Nhật giao Đông Dương cho quân Trung Hoa Dân quốc

C.

thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam

D.

quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai nền kinh tế Mĩ

A.

phát triển chậm chạp

B.

phát triển mạnh mẽ

C.

ngày càng trì trệ

D.

bị thiệt hại nặng nề

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng vai trò của Liên Xô đối với phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Là đồng minh tin cậy

B.

Là cầu nối kí kết các hiệp ước ngoại giao

C.

Là nước viện trợ không hoàn lại

D.

Là chỗ dựa vững chắc

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ

A.

lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định

B.

điều kiện khách quan giữ vai trò quyết định

C.

tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt

D.

điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh lạnh?

A.

Sự hình thành trật tự hai cực Ianta

B.

Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược của Mĩ và Liên Xô

C.

Sự đối đầu giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

D.

Sự đối đầu giữa hai cường quốc Mĩ và Liên Xô

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Cơ sở nào để khẳng định cuộc bãi công Ba Son (8/1925) là mốc đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX?

A.

Đoàn kết với công nhân các nhà máy ở Sài Gòn và nhân dân Trung Quốc

B.

Lần đầu tiên đã buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ, tăng lương 10% ngày làm 8 giờ

C.

Lần đầu tiên công nhân Việt Nam đoàn kết với công nhân Trung Quốc chống đế quốc

D.

Đấu tranh có tổ chức, có mục tiêu chính trị, thể hiện ý thức chính trị và tinh thần quốc tế

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Kẻ thù của nhân dân thế giới được Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) xác định là

A.

bọn phản động thuộc địa

B.

chủ nghĩa thực dân

C.

chế độ phong kiến

D.

chủ nghĩa phát xít

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Điểm tương đồng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam năm 1945 là

A.

đều lật đổ chế độ phong kiến

B.

cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

C.

lật đổ ách thống trị của đế quốc, phát xít

D.

mở ra kỉ nguyên độc lập, đi lên CNXH

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Sự kiện đưa Liên Xô trở thành nước mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

A.

đưa con người lên mặt trăng

B.

đưa con người lên sao hỏa

C.

đưa I. Gagarin bay vòng quanh trái đất

D.

phóng thành công vệ tinh nhân tạo

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỉ XX?

A.

Do những đòi hỏi của cuộc sống con người

B.

Do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất

C.

Do những đòi hỏi của lao động sản xuất

D.

Do yêu cầu của cuộc sống vật chất ngày càng cao của con người

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Các phong trào cách mạng 1930- 1931, 1936- 1939 và 1939- 1945 không có điểm khác biệt về

A.

hình thức thành lập mặt trận

B.

khẩu hiệu đấu tranh

C.

nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt

D.

nhiệm vụ chiến lược

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Nội dung nào không phải là nhiệm vụ cấp bách đặt ra trước các nước Đồng minh đầu năm 1945?

A.

Nhanh chóng kết thúc chiến tranh

B.

Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh

C.

Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận

D.

Nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Luận cương chính trị (10-1930) đã xác định lãnh đạo cách mạng Đông Dương là giai cấp nào?

A.

Công nhân

B.

Nông dân

C.

Tiểu tư sản

D.

Tư sản

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, tháng 2/1951, Đảng quyết định cho xuất bản tờ báo nào?

A.

Thanh Niên

B.

Nhân Dân

C.

Tiền Phong

D.

Đại Đoàn Kết

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán