Kết quả bài thi số 576020

In đề thi
; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút;
Kết quả bài thi của
Huỳnh Quyên Nhi
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 30 phút
95 điểm
Mã đề thi 576020
Môn Toán học, Lớp 4
kết thúc thi 17/04/2024 | 11:23:13
BÀI THI SỐ #576020
Câu 1

Điền số vào chỗ chấm sau:

1000; 3000; 5000; .....; 9000

A.

4000

B.

6000

C.

7000

D.

8000

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Cho chữ số sau: 86583. Cách đọc  nào sau đây là đúng?

A.

tám sáu nghìn tám mươi ba

B.

tám mươi sáu nghìn năm trăm linh ba

C.

tám mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi ba

D.

tám nghìn sáu trăm tám mươi ba

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Thực hiện phép tính sau và chọn đáp án đúng?

62843 + 26376

A.

89 219

B.

98 219

C.

89 129

D.

89 921

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Thực hiện phép tình sau rồi chọn đáp án đúng?

2843 x 4

A.

10 639

B.

11 372

C.

10 356

D.

11 327

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Điền dấu thích hợp vào chỗ ba chấm: 25 346 ... 25 643

A.

>

B.

=

C.

<

D.

không có dấu nào

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Trong dãy số sau, số nào là số lớn nhất: 86497; 89645; 82689; 87999

A.

86497

B.

89645

C.

82689

D.

87999

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Một quả trứng vịt có giá 3400 đồng. Hỏi 6 quả trứng vịt có giá bao nhiêu?

A.

20 200 đồng

B.

20 300 đồng

C.

20 400 đồng

D.

20 500 đồng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

 

Tìm x biết: x+631=743

A.

 

x=112

B.

 

x=113

C.

 

 x=114

D.

 

x=115

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Các bạn học sinh xếp thành 7 hàng như nhau. Biết 4 hang có 52 bạn. Hỏi 7 hàng có bao nhiêu bạn?

A.

88 bạn

B.

89 bạn

C.

90 bạn

D.

91 bạn

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : ... = .....

Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là:

A.

185 : 5 = 37; 37

B.

 185 : 5 = 39; 39

C.

185 : 5 = 47; 47

D.

185 : 5 = 27; 27

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Trong số 678 387, chữ số 6 ở hàng ...., lớp......

A.

trăm nghìn, nghìn

B.

chục nghìn, nghìn

C.

nghìn, nghìn

D.

trăm nghìn, đơn vị

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Viết thành tổng các câu sau. Hãy chọn câu trả lời đúng?

75387 = ........

A.

70000 + 5000 + 300 + 80 + 7

B.

7000 + 5000 + 30 + 80 + 7

C.

70000 + 5000 + 30 + 800 + 7

D.

7000 + 5000 + 3000 + 80 + 7

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Trong các hình dưới đây, hình nào có chu vi lớn nhất?

A.

hình vuông A

B.

hình chữ nhật B

C.

hình chữ nhật C

D.

hình chữ nhật D

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Số "một trăm linh năm triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn bảy trăm bốn mươi sáu" viết là:

A.

105 896 746

B.

105 869 746

C.

105 896 764

D.

150 896 746

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Điền kết quả đúng vào dấu ba chấm?

2 yến 5kg = .... kg

A.

10

B.

15

C.

20

D.

25

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Con voi cân nặng 2 tấn 9 tạ. Con bò nhẹ hơn con voi 27 tạ. Hỏi con voi và con bò nặng bao nhiêu tạ?

A.

30 tạ

B.

32 tạ

C.

31 tạ

D.

33 tạ

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Hán. Năm đó thuộc thế kỉ....

A.

I

B.

II

C.

III

D.

IV

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Một trường tiểu học có số học sinh của khối lớp 1 như sau: Lớp 1A là 33 học sinh, lớp 1B là 35 học sinh, lớp 1C là 32 học sinh, lớp 1D là 36 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

A.

27 học sinh

B.

68 học sinh

C.

34 học sinh

D.

45 học sinh

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Điền dấu thích hợp vào dấu ba chấm?

20102754 ... 20120754

A.

B.

>

C.

=

D.

không có dấu nào

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Gía trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là .....

A.

390

B.

380

C.

490

D.

480

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
95 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán