Kết quả bài thi số 576049

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Trần Nguyễn Tấn Lực
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
95 điểm
Mã đề thi 576049
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 18/04/2024 | 01:08:55
BÀI THI SỐ #576049
Câu 1

Mục tiêu chung của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với nước ta sau cách mạng thánh Tám là

A.

bảo vệ chính quyền Trần Trọng Kim ở Việt Nam. 

B.

đưa thực dân Pháp trở lại Việt Nam. 

C.

mở đường cho đế quốc Mĩ xâm lược Việt Nam.

D.

chống phá chính quyền cách mạng Việt Nam.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Bài học quan trọng đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển hiện nay từ cuộc đàm phán và kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 là 

A.

đàm phán hòa bình và hợp tác đối thoại. 

B.

tích cực sử dụng chiến tranh và vũ lực. 

C.

đánh giá chính xác tình hình và phụ thuộc vào các nước lớn. 

D.

tranh thủ các nước lớn để đấu tranh. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về tính chất của phong trào Cần vương?

A.

Là phong trào đấu tranh tự phát của nông dân.

B.

Là phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản

C.

Là phong trào yêu nước mang tính dân tộc sâu sắc

D.

Là phong trào yêu nước mang tính dân chủ nhân dân

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là gì?

A.

Các thế lực phát xít lên cầm quyền ở một số nước Âu - Mỹ

B.

Quy luật phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản

C.

Mâu thuẫn gay gắt giữa phe Đồng minh với phe phát xít

D.

Chính sách theo “chủ nghĩa biệt lập” của Mỹ và Anh

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Mĩ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là

A.

Chống phá Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

B.

Triển khai chiến lược toàn cầu với hi vọng làm bá chủ thế giới.

C.

Can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

D.

Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Điểm chung về hoạt động quân sự của quân dân Việt Nam trong các chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947, Biên giới thu - đông năm 1950 và Điện Biên Phủ năm 1954 là có sự kết hợp giữa

A.

chiến trường chính và vùng sau lưng địch

B.

tiến công quân sự và nổi dậy của nhân dân

C.

bao vây, đánh lấn và đánh công kiên

D.

đánh điểm, diệt viện và đánh vận động

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Điểm giống nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) với Luận cương chính trị (10-1930) là

A.

Xác định đúng đắn mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương

B.

Xác định đúng đắn giai cấp lãnh đạo cách mạng

C.

Xác định đúng đắn nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam

D.

Xác định đúng đắn khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Điểm chung trong nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc (1945), Định ước Henxinki (8 - 1975) và Hiệp ước Bali (2 - 1946) là gì?

A.

Thúc đẩy nhanh việc hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục

B.

Tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho các nước đang phát triển.

C.

Ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

D.

Duy trì nền hòa bình và an ninh trên phạm vi toàn thế giới.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Một trong những tác động tiêu cực của cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là gì? 

A.

Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người

B.

Thay đổi lớn về cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực

C.

Hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa

D.

Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Một trong những lí do khiến Hội nghị Trung ương 8 (5/1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng Tám 1945? 

A.

Xác định đúng kẻ thù của cách mạng

B.

Xây dựng được khối đoàn kết toàn dân

C.

Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

D.

Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Bài học nào của Cách mạng tháng Tám 1945 được áp dụng để giải quyết những vấn đề có ý nghĩa sống còn của nước ta hiện nay? 

A.

Tập hợp rộng rãi các lực lượng yêu nước, cô lập kẻ thù

B.

Vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin vào thực tiễn cách mạng

C.

Dự đoán, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức

D.

Kết hợp linh hoạt các hình thức đấu tranh cách mạng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai để lại bài học nào sau đây cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay? 

A.

Phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ

B.

Nhận viện trợ, liên minh chặt chẽ với tất cả các nước

C.

Tập trung nguồn lực để phát triển quốc phòng

D.

Xây dựng nền công nghiệp dựa trên nguyên liệu trong nước

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác? 

A.

Năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản 

B.

Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập

C.

Tháng 6-1925, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập

D.

Tháng 8-1925, công nhân xưởng Ba Son tiến hành bãi công 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Tư tưởng cốt lõi thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là: 

A.

đoàn kết cách mạng thế giới 

B.

độc lập và tự do 

C.

tự do và dân chủ 

D.

ruộng đất cho dân cày 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là ở

A.

thành phần tham gia

B.

hình thức đấu tranh

C.

khuynh hướng cách mạng

D.

địa bàn hoạt động

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Một trong những điểm tương đồng giữa các phong trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939 và 1939-1945 ở Việt Nam đều

A.

đấu tranh chống kẻ thù dân tộc và đòi quyền lợi dân tộc

B.

đặt dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản

C.

đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

D.

góp phần vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

So với hiệp định Pa-ri về Việt Nam (1973), hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (1954) có điểm khác biệt về ý nghĩa là

A.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược

B.

Buộc các nước cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản

C.

Buộc các nước đế quốc phải rút quân

D.

Làm thất bại âm mưu can thiệp, xâm lược của Mĩ

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Điều kiện quyết định làm xuất hiện khuynh hướng vô sản trong phong trào yêu nước ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

A.

những tác động về kinh tế và xã hội từ cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp

B.

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, nhiều Đảng Cộng sản và Quốc tế Cộng sản ra đời

C.

hai khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản đã thất bại nên phải đi theo khuynh hướng vô sản

D.

Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cách mạng vô sản và tích cực truyền bá vào Việt Nam

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Bài học kinh nghiệm quan trọng nào được rút ra từ phong trào dân chủ 1936-1939 còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?

A.

Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị

B.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

C.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac - Lênin vào nước ta

D.

Phương pháp lãnh đạo và tổ chức quần chúng đấu tranh

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Thực tiễn 21 năm kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) của nhân dân Việt Nam cho thấy việc củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là

A.

nơi hội tụ đoàn kết, góp sức của cả dân tộc

B.

nguồn gốc tạo nên sức mạnh của hậu phương

C.

điều kiện tiên quyết rút ngắn thời gian kháng chiến

D.

yếu tố quyết định đưa kháng chiến đi đến thắng lợi

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Hình thức phát triển của cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) của nhân dân Việt Nam đều

A.

chủ động tiến công bao vây địch rồi tiến hành phản công và tiến công chiến lược

B.

từ tiến công chính trị của quần chúng nhân dân đến nổi dậy của lực lượng vũ trang

C.

từ đấu tranh chính trị phát triển lên khởi nghĩa từng phần rồi chiến tranh cách mạng

D.

kết hợp khởi nghĩa từng phần và chiến tranh du kích cục bộ đến tổng khởi nghĩa

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Nội dung nào sau đây là một trong những quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945)?

A.

Viện trợ cho các nước Tây Âu phục hồi kinh tế

B.

Thành lập Liên minh châu Âu

C.

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít

D.

Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới?

A.

Tây Ban Nha

B.

C.

Bồ Đào Nha

D.

Hà Lan

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Nội dung nào sau đây thuộc bối cảnh lịch sử của phong trào Cần Vương (1885-1896)?

A.

Triều đình Huế đã kí với thực dân Pháp Hiệp ước Patonốt

B.

Thực dân Pháp đã hoàn thành quá trình bình định Việt Nam

C.

Việt Nam vẫ là một nước phong kiến độc lập có chủ quyền

D.

Thực dân Pháp nổ súng mở đầu quá trình xâm lược Việt Nam

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được ký kết, Mĩ đã thực hiện âm mưu nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?

A.

Bắt đầu triển khai chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh

B.

Giúp Pháp tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam

C.

Biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mĩ

D.

Bắt đầu can thiệp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 của quân dân miền Nam Việt Nam được mở đầu bằng chiến dịch nào sau đây?

A.

Đường số 14 - Phước Long

B.

Tây Nguyên

C.

Huế - Đà Nẵng

D.

Hồ Chí Minh

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

A.

Kháng chiến chống đế quốc Mĩ

B.

Đấu tranh giành chính quyền

C.

Kháng chiến chống thực dân Pháp

D.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Đế quốc Mĩ có thủ đoạn nào sau đây trong chiến lược Chiến tranh cục bộ ở miền Nam Việt Nam (1965-1968)?

A.

Chỉ tiến hành dồn dân lập ấp chiến lược

B.

Mở những cuộc hành quân “tìm diệt”

C.

Chỉ sử dụng chiến thuật trực thăng vận

D.

Chỉ sử dụng chiến thuật thiết xa vận

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Lực lượng xã hội nào sau đây xuất hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương (1897-1914)?

A.

Tầng lớp tiểu tư sản

B.

Giai cấp tư sản

C.

Giai cấp địa chủ

D.

Giai cấp nông dân

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Vào cuối tháng 9-1945, nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân nào sau đây xâm lược trở lại Việt Nam?

A.

Pháp

B.

Tây Ban Nha

C.

Bồ Đào Nha

D.

Anh

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (8-1945) có một trong những nội dung nào sau đây?

A.

Thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

B.

Quyết định chính sách đối nội, đối ngoại sau khi giành được chính quyền

C.

Ban hành chỉ thị “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp"

D.

Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh để tập hợp nhân dân đấu tranh

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Nội dung nào sau đây là một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929)?

A.

Tổ chức cuộc tẩy chay tự sản Hoa kiều

B.

Phát động nhân dân tổng tiến công và nổi dậy

C.

Phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái

D.

Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định động lực của cách mạng là hai giai cấp nào sau đây?

A.

Địa chủ và tư sản dân tộc

B.

Công nhân và tiểu tư sản

C.

Nông dân và tiểu tư sản

D.

Công nhân và nông dân

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Ngày 13-3-1954, quân dân Việt Nam nổ súng mở màn chiến dịch nào sau đây?

A.

Việt Bắc

B.

Điện Biên Phủ

C.

Tây Nguyên

D.

Biên giới

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm 1950-1975, Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây?

A.

Là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân

B.

Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới

C.

Trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu thế giới

D.

Sản lượng công nghiệp chiếm hơn 50% sản lượng công nghiệp thế giới

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Quân dân miền Nam Việt Nam đã giành được thắng lợi nào sau đây trong cuộc đấu tranh chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ?

A.

Bình Giã (1964)

B.

Tây Nguyên (1975)

C.

Đường 14 - Phước Long (1975)

D.

Huế - Đà Nẵng (1975)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Cuối năm 1950, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự nào sau đây ở Đông Dương?

A.

Đà Lát đơ Tátxinhi

B.

Rove

C.

Nava

D.

Đácgiăngliơ

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Tại Quốc hội Mĩ ngày 12-3-1947, Tổng thống Truman khẳng định sự tồn tại của quốc gia nào sau đây là nguy lớn đối với nước Mĩ?

A.

Pháp

B.

Đức

C.

Liên Xô

D.

Anh

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Trong những năm 1946-1950, nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân nào sau đây để giành độc lập dân tộc?

A.

Anh

B.

Bồ Đào Nha

C.

Hà Lan

D.

Pháp

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia là một trong những biểu hiện của xu thế nào sau đây?

A.

Phi Mĩ hóa

B.

Thực dân hóa

C.

Toàn cầu hóa

D.

Vô sản hóa

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
95 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán