Kết quả bài thi số 576067

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Vu Dang Duy Manh
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
80 điểm
Mã đề thi 576067
Môn Toán học, Lớp 6
kết thúc thi 18/04/2024 | 12:37:35
BÀI THI SỐ #576067
Câu 1

Biết là một số tự nhiên và n + 3 chia hết cho n – 1. Giá trị của n:

A.

Không thể là 2.

B.

Có thể chia hết cho 9.

C.

Có thể chia hết cho 4.

D.

Không thể là số chính phương.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Số tự nhiên có 4 chữ số . Phát biểu nào đúng khi nào về số này?

A.

Nếu số này chia hết cho 5 thì không thể chia hết cho 3.

B.

Nếu a = 2 thì số này chia hết cho cả 2, 3, 9.

C.

Nếu a = 0 thì số này chia hết cho 2, 3, 5.

D.

Số này có thể chia hết cho cả 2, 3, 5, 9.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Khẳng định nào sau đây là sai?

A.

Trong 3 số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 3.

B.

Tổng của 5 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 5.

C.

Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 4.

D.

Trong 2 số tự nhiên liên tiếp có một chữ số chia hết cho 2.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A.

Các số chia hết cho cả 2 và 5 thì chia hết cho 102.

B.

Các số có dạng 2.k với k € N chỉ chia hết cho 2.

C.

Các số có dạng  chỉ chia hết cho 5, không chia hết cho 2.

D.

Số 10100chia hết cho 2, 5, 10.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Cho tổng T = 24 + 46 + 52 + x với x  N. Biết tổng T không chia hết cho 2, x có thể là giá trị nào sau đây?

A.

3.

B.

6.

C.

4.

D.

2.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Cho 7 < 2x< 33 (x  N) và M = 34 + 35 + x – 15. Biết M chia hết cho 3, giá trị của x là:

A.

x = 9.

B.

x = 6.

C.

x = 3.

D.

x = 4.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Số chia hết cho 2 và 3. Khi đó * là:

A.

8 hoặc 2.

B.

2 hoặc 5.

C.

0 hoặc 4.

D.

5 hoặc 8.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Tổng, hiệu nào sau đây không chia hết cho 6?

A.

60 – 14.

B.

80 + 17 + 9.

C.

54 – 36.

D.

48 + 54.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Chọn phát biểu sai:

A.

Chỉ những số có chữ số tận cùng là 0, 5 mới chia hết cho 5.

B.

Các số chia hết cho cả 2 và 5 phải có chữ số tận cùng là số 0.

C.

Chỉ có những số có chữ số tận cùng là 2, 4, 6, 8 mới chia hết cho 2.

D.

Các số có dạng 2.k + 1 với k € N đều không chia hết cho 2.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Trong các số sau số nào chia hết cho 3.

A.

7421.

B.

323.

C.

7853.

D.

246.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán