Kết quả bài thi số 576216

In đề thi
; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
Hiếu
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 30 câu hỏi
Làm trong 45 phút
90 điểm
Mã đề thi 576216
Môn Tiếng anh, Lớp 6
kết thúc thi 20/04/2024 | 14:15:08
BÀI THI SỐ #576216
Câu 1

This is a photo ______ my school.

A.

of

B.

on

C.

up

D.

by

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

What ______ ?

A.

does window mean

B.

mean window

C.

it means window

D.

is the meaning from window

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Let’s _____ to the cinema.

A.

going

B.

to go

C.

go

D.

goes

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

_ ______ ?

_ From Japan.

A.

Where are you from

B.

Where do you come from

C.

Where are you coming from

D.

From where you come

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Which word is the odd one out?

A.

pretty

B.

beautiful

C.

sympathetics

D.

good - looking

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

_ What does Ms.Julie do?

_ She’s ______ teacher at a big high school.

A.

one

B.

C.

a

D.

an

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Is Elizabeth_______?

A.

your old friend

B.

an old your friend

C.

an old friend from you

D.

an old friend of yours

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

_ Which pencil do you want?

_ ______

A.

That one.

B.

That’s it.

C.

Here is.

D.

Yes, please

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

This for you and ______ are for your little sister.

A.

there

B.

this

C.

that

D.

those

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Football, chess and badminton are ______

A.

maches

B.

plays

C.

athletics

D.

games

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Is that ______ house?

A.

he

B.

him

C.

she

D.

her

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Nam gets a letter _______ his sister every week

A.

from

B.

out

C.

on

D.

up

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

_ What do you do?

_ ______

A.

I’m thirteen years old

B.

I’m Bob.

C.

I’m a student.

D.

I’m in Mrs.Kim’s class.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

That is ______ schoolbag

A.

my

B.

I

C.

me

D.

mine

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Where ______ Lan and Mai live?

A.

is

B.

are

C.

does

D.

do

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

I often go ______ bed at nine o’clock.

A.

to

B.

at

C.

on

D.

in

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Is ______ your desk?

A.

these

B.

that

C.

here

D.

those

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Do you know _______ ?

A.

the address from them

B.

theirs address

C.

there address

D.

their address

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

What is this _______ English?

A.

on

B.

in

C.

for

D.

at

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Which word has three syllables ?

A.

eraser

B.

teacher

C.

student

D.

street

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Sit ______, please!

A.

in

B.

at

C.

on

D.

down

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

 _ Is this your pen ?

_ _______

A.

This is a pen.

B.

It’s apen.

C.

Yes, they are

D.

Yes, it is

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

_ Where does your sister live ?

_ She lives ______ a small house on King street

A.

in

B.

on

C.

with

D.

for

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

_ Are those his pencils ?

_ _______

A.

Yes, it’s.

B.

No, it isn’t

C.

Yes, they’re.

D.

No, they are

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

_ What’s her job ?

_ ______ nurse

A.

She’s

B.

She’s a

C.

Her jobs

D.

She makes a

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Mary lives _______ her mother and father.

A.

to

B.

by

C.

with

D.

from

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

They live about twenty kilometers ______ here.

A.

away from

B.

away of

C.

near

D.

near from

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Bob and Ted have a sister. _______ Jane.

A.

Their name is

B.

Her name is

C.

His name is

D.

Its name is

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

______ many students in your class?

A.

Have there

B.

Is it

C.

Are there

D.

Are they

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

I often spend two hours ______ my homework.

A.

for do

B.

doing

C.

to do

D.

for doing

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán