Tra cứu        Nâng cấp TK      

Kết quả bài thi số 8271

; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
Kang's Çiuu
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Facebook: Không có
83.3 điểm
Mã đề thi 8271
Môn Tiếng anh, Lớp 6
kết thúc thi 26/04/2016 | 10:07:21
Đề thi có 30 câu hỏi, làm trong 45 phút
Câu 1

This is a photo ______ my school.

A.

of

B.

on

C.

up

D.

by

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

What ______ ?

A.

does window mean

B.

mean window

C.

it means window

D.

is the meaning from window

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Let’s _____ to the cinema.

A.

going

B.

to go

C.

go

D.

goes

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

_ ______ ?

_ From Japan.

A.

Where are you from

B.

Where do you come from

C.

Where are you coming from

D.

From where you come

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Which word is the odd one out?

A.

pretty

B.

beautiful

C.

sympathetics

D.

good - looking

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

_ What does Ms.Julie do?

_ She’s ______ teacher at a big high school.

A.

one

B.

C.

a

D.

an

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Is Elizabeth_______?

A.

your old friend

B.

an old your friend

C.

an old friend from you

D.

an old friend of yours

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

_ Which pencil do you want?

_ ______

A.

That one.

B.

That’s it.

C.

Here is.

D.

Yes, please

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

This for you and ______ are for your little sister.

A.

there

B.

this

C.

that

D.

those

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Football, chess and badminton are ______

A.

maches

B.

plays

C.

athletics

D.

games

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Is that ______ house?

A.

he

B.

him

C.

she

D.

her

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Nam gets a letter _______ his sister every week

A.

from

B.

out

C.

on

D.

up

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

_ What do you do?

_ ______

A.

I’m thirteen years old

B.

I’m Bob.

C.

I’m a student.

D.

I’m in Mrs.Kim’s class.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

That is ______ schoolbag

A.

my

B.

I

C.

me

D.

mine

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Where ______ Lan and Mai live?

A.

is

B.

are

C.

does

D.

do

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

I often go ______ bed at nine o’clock.

A.

to

B.

at

C.

on

D.

in

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Is ______ your desk?

A.

these

B.

that

C.

here

D.

those

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Do you know _______ ?

A.

the address from them

B.

theirs address

C.

there address

D.

their address

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

What is this _______ English?

A.

on

B.

in

C.

for

D.

at

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Which word has three syllables ?

A.

eraser

B.

teacher

C.

student

D.

street

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Sit ______, please!

A.

in

B.

at

C.

on

D.

down

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

 _ Is this your pen ?

_ _______

A.

This is a pen.

B.

It’s apen.

C.

Yes, they are

D.

Yes, it is

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

_ Where does your sister live ?

_ She lives ______ a small house on King street

A.

in

B.

on

C.

with

D.

for

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

_ Are those his pencils ?

_ _______

A.

Yes, it’s.

B.

No, it isn’t

C.

Yes, they’re.

D.

No, they aren’t.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

_ What’s her job ?

_ ______ nurse

A.

She’s

B.

She’s a

C.

Her jobs

D.

She makes a

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Mary lives _______ her mother and father.

A.

to

B.

by

C.

with

D.

from

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

They live about twenty kilometers ______ here.

A.

away from

B.

away of

C.

near

D.

near from

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Bob and Ted have a sister. _______ Jane.

A.

Their name is

B.

Her name is

C.

His name is

D.

Its name is

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

______ many students in your class?

A.

Have there

B.

Is it

C.

Are there

D.

Are they

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

I often spend two hours ______ my homework.

A.

for do

B.

doing

C.

to do

D.

for doing

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
83.3 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán