22/07/2014 | 17:23:38

Dao Động Cơ - Dao động điều hòa

Dao động : Là chuyển động có giới hạn trong không gian lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cân bằng.

Dao động tuần hoàn : là dao động mà trạng thái của chuyển động được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.

Dao động điều hoà : Là dao động mà tọa độ mô tả bằng quy luật dạng sin hoặc cosin: x = A cos(\(\omega t\) + \(\varphi\)) trong đó A,\(\omega \),\(\varphi\) là những hằng số.

Dao động Tắt dần : Là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian

Dao động cưỡng bức : Là dao động được duy trì dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn f = H cos (\(\omega\) + \(\varphi\)) Nếu tần số của lực cưỡng bức bằng với tần số riêng của vật dao động thì biên độ của dao động đạt cực đại.( Hiện tượng công hưởng)

Các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa:

- Li độ : x = A cos(\(\omega t\) + \(\varphi\)) độ dời của vật dao động so với gốc tọa độ( vị trí cân bằng)

- Vận tốc v = x' = -\(\omega\) Asin  (\(\omega t\) + \(\varphi\)) = \(\omega\) Asin (\(\omega t\) + \(\varphi\) + \( \Pi \over 2\)) Cho biết vật chuyển động nhanh hay chậm. Vận tốc sớm pha hơn li độ \( \Pi \over 2\)

- Gia tốc a = v' = x' = -\(\omega^2\)Acos (\(\omega t\) + \(\varphi\) + \(\Pi\) ) Cho biết vận tốc của vật biến thiên nhanh hay chậm. Gia tốc ngược pha so với li độ và sớm pha so với vận tốc \( \Pi \over 2\)

- Chu kì T = \( 2\Pi \over \omega\) , nếu trong thời gian t vật thực hiện được N dao động thì: T = \(t\over N\) (s) Thời gian vật thực hiện được một dao động.

- Tần số f = \(1\over T\) = \( \omega \over 2\Pi\)(Hz), nếu trong thời gian t vật thực hiện được N dao động thì: f = \(N\over t\)(Hz) .Là số dao động thực hiện trong một đơn vị thời gian.

- Vận tốc góc \(\omega\) = \( 2\Pi \over T\) = 2\(\Pi\)  f(rad/s) . Là đại lượng trung gian cho biết dao động thực hiện nhanh hay chậm.

- Động năng Ed = \( mv^2\over 2\)\( m\omega^2A\over 2\)sin2 (\(\omega t\) + \(\varphi\)) (J) .Năng lượng của vật có được do chuyển động, là đại lượng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì \( T \over 2\), tần số 2f

- Thế năng Et = \( kx^2\over 2\) = \( kA^2\over 2\) cos2 (\(\omega t\) + \(\varphi\)) (J) Là năng lượng có được do tương tác giữa các phần của lò xo, là đại lượng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì \( T \over 2\),  , tần số 2f.

- Cơ năng E = \( M\omega^2A^2\over 2\) = \( kA^2\over 2\)  . Tổng động năng cộng thế năng. Là đại lượng không đổi theo thời gian( bảo toàn)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán