23/07/2014 | 10:15:46

Dao động và sóng điện từ

Dao động điện từ trong mạch dao động:     

- Mạch dao động là mạch kín gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm có độ tự cảm L.
       - Biến thiên của điện trường và từ trường trong mạch LC gọi là dao động điện từ.

        - Tần số góc: \(\omega= {1 \over \sqrt{L.C}}\) ; Chu kì: T = \(2\Pi\over \omega\)\(2\Pi\)\( \sqrt{L.C}\) ; Tần số  f = \(1\over 2 \Pi\sqrt{L.C}\)

Năng lượng điện từ trong mạch dao động:
       - Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện, năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm, năng lượng điện từ của mạch LC bằng tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.
     - Trong quá trình dao động của mạch, năng lượng từ trường và năng lượng điện trường luôn luôn chuyển hóa cho nhau nhưng tổng năng lượng điện từ là không đổi.

Sóng điện từ:
     - Quá trình lan truyền điện từ trường được gọi là sóng điện từ.
     - Sóng điện từ là sóng ngang.
     - Bước sóng của sóng điện từ \(\lambda\) = cT = \(c\over f\)  ( c = 3.108  m/s ) là tốc độ ánh sáng trong chân không

Các dạng bài toán thường gặp:

     Dạng 1: Xác định chu kì (tần số) dao động riêng của mạch dao động? Bước sóng của sóng điện từ?
     Dạng 2: Một máy thu vô tuyến điện có mạch LC ở lối vào có khả năng bắt sóng điện từ có tần số  f (hoặc bước sóng \(\lambda\) ) Xác định C (hay L) của mạch dao động.

 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán