23/07/2014 | 14:31:14

Sóng Ánh Sáng - Giao thoa ánh sáng

Hiện tượng giao thoa ánh sáng (chỉ xét giao thoa ánh sáng trong thí nghiệm Yâng) :

+ Định nghĩa: Là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng ánh sáng kết hợp trong không gian trong đó xuất hiện những vạch sáng và những vạch tối xen kẽ nhau.
   Các vạch sáng (vân sáng) và các vạch tối (vân tối) gọi là vân giao thoa.
+ Giao thoa ánh sáng trắng là bằng chứng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.
+ Lần lượt gọi d1, d2 lần lượt là khoảng cách từ nguồn F1, F2 đến điểm M trên màn quan sát, a là khoảng cách giữa hai khe F1và F2, D là khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát, x là tọa độ của điểm M.

                                

Ta có: 

+ Hiệu đường đi của ánh sáng (hiệu quang trình)

     Dd = d2 - d1 = \( ax \over D\)

Trong đó:

             a = S1S2 là khoảng cách giữa hai khe sáng

             D = OI là khoảng cách từ hai khe sáng S1, S2 đến màn quan sát
                      S1M=d1; S2M=d2
        x = OM  là (toạ độ) khoảng cách từ vân trung tâm đến điểm M ta xét

+ Vị trí (toạ độ) vân sáng: \(\Delta d\) = k\(\lambda\) ⇒ x = k \(\lambda D \over a\) = ki , k \(\in\) Z

        k = 0 :  Vân sáng trung tâm
        k = ±1 : Vân sáng bậc 1
        k = ±2: Vân sáng bậc 2

+ Vị trí (toạ độ) vân tối:

\(\Delta d\) = ( k + 0,5 )\(\lambda\) ⇒ ( k + 0,5 )\(\lambda\) ⇒ ( k + 0,5 ) \(\lambda D \over a\) ,k ∈ Z

        k = 0, k = -1: Vân tối thứ nhất
        k = 1, k = -2: Vân tối thứ  hai
        k = 2, k = -3: Vân tối thứ  ba
+ Khoảng vân i: Là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp: i = \(\lambda D \over a\)

+ Nếu thí nghiệm được tiến hành trong môi trường trong suốt có chiết suất n thì bước sóng và khoảng vân:

          \(\lambda _n\) = \(\lambda \over n\) ⇒ in = \(\lambda_n D \over a\) = \(i \over n\)

                                

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán