Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Lịch sử - THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 19/06/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/06/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 8,018 lượt xem Lượt thi 1,917 lượt thi

Câu 1

Bản Chỉ thị Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta phản ánh nội dung của Hội nghị nào?

A.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 5-1941

B.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 2-1943

C.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 3-1945

D.

Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ họp tháng 4-1945

Câu 2

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp các yếu tố nào?

A.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân

B.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh

C.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước 

D.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước

Câu 3

Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở đâu? Vào thời gian nào? 

A.

ở Hương cảng- Trung Quốc, vào tháng 3 năm 1930

B.

ở Quảng Châu – Trung Quốc, vào tháng 5 năm 1935

C.

ở Ma Cao – Trung Quốc, vào tháng 3 năm 1935

D.

ở Cửu Long – Trung Quốc, vào tháng 3 năm 1935

Câu 4

Trên mặt trân quân sự chiến thắng nào của ta có tính chất mở màn cho việc đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A.

Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa)

B.

Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi)

C.

Chiến thắng Dồng Xoài (Biên Hòa)

D.

Chiến thắng ấp Bắc (Mĩ Tho )

Câu 5

Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước ?

A.

Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn

B.

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng

C.

Có hậu Phương vững chắc ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa

D.

Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương

Câu 6

Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ra đời trong hoàn cảnh nào?

A.

Sau thất bại của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.

B.

Sau phong trào Đồng khởi.

C.

Sau thất bại của chiến lược “chiến tranh đơn phương”.

D.

Sau thất bại chiến lược “chiến tranh cục bộ”.

Câu 7

Chiến tranh cục bộ là loại hình chiến tranh nào?

A.

Thực dân kiểu cũ  

B.

Thực dân kiểu mới.

C.

Ngoại giao    

D.

Chính trị.

Câu 8

Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là?

A.

Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để quân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miềm Nam.

B.

Tinh thần địch hốt hoảng mất khả năng chiến đấu.

C.

Chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

D.

Là thắng lợi lớn nhất của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Câu 9

Sau thất bại chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, địch lùi về phòng thủ ở đâu?

A.

Ở Cam Ranh.

B.

Ở Nha Trang.

C.

Ở Phan Rang.

D.

Ở Xuân Lộc.

Câu 10

“Thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa…”Đó là Nghị quyết nào của Đảng ta?

A.

Hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Đảng (7-1973).

B.

Hội nghị Bộ chính trị (30-9 đến 7-10-1974).

C.

Hội nghị Bộ chính trị mở rộng họp từ 8-12-1974 đến 8-01-1975.

D.

Nghị quyết của Bộ chính trị ngày 25-03-1975.

Câu 11

Mốc mở đầu và kết thúc của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975?

A.

Từ 4-3 đến 30-4-1975.

B.

Từ 9-4 đến 30-4-1975.

C.

Từ 26-4 đến 02-5-1975.

D.

Từ 4-3 đến 02-5-1975.

Câu 12

Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp là

A.

Toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh

B.

Toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

C.

Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

D.

Toàn dân, toàn diện, trường kì và dựa vào sức mình là chính

Câu 13

Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái  Quốc:

  • Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
  • Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin lãnh đạo
  • Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới
A.

Tạp chí Thư tín Quốc tế

B.

“Bản án chế độ thực dân Pháp”

C.

“Đường cách mệnh”    

D.

Cương lĩnh chính trị

Câu 14

Sự khác biệt rõ nhất giữa chiến lược "Chiến tranh cục bộ" với chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ ở miền Nam Việt Nam là gì? 

A.

Có sự tham gia trực tiếp của lực lượng quân Mỹ và quân một số nước đồng minh của Mỹ.

B.

Có sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mỹ. 

C.

Sử dụng vũ khí, phương tiện chiến tranh do Mỹ cung cấp. 

D.

Có sự tham gia của quân đội sài Gòn. 

Câu 15

Thánh thức lớn nhất Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là gì?

A.

Sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường thế giới. 

B.

Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế. 

C.

Sự chênh lệch về trình độ khi tham gia hội nhập. 

D.

Sử dụng chưa hiệu quả các nguồn vốn vay nợ.

Câu 16

Điểm giống nhau cơ bản giữa chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" và chiến lược "Chiến tranh cục bộ" là 

A.

đều mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

B.

đều được tiến hành bằng quân đội Mỹ. 

C.

đều tiến hành các cuộc hành quân "tìm diệt" và "bình định". 

D.

đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ. 

Câu 17

Bước vào đông-xuân 1953-1954, âm mưu của Pháp-Mỹ là

A.

giành lại quyền chủ động chiến lược trên chiến trường Bắc Bộ.

B.

giành thắng lợi quân sự quyết định nhằm "kết thúc chiến tranh danh dự".

C.

giành thắng lợi quân sự để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

D.

giành thắng lợi để tranh thủ sự ủng hộ của thế trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Câu 18

Thắng lợi nào đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va của thực dân Pháp?

A.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

B.

Cuộc tiến công Chiến lược Đông–Xuân 1953-1954

C.

Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

D.

Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được ký kết.

Câu 19

Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng Biên Giới thu-đông năm 1950 là

A.

chứng tỏ quân đội ta trưởng thành.

B.

ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ).

C.

là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của quân ta giành thắng lợi.

D.

chứng minh sự vững chắc của căn cứ địa Việt Bắc.

Câu 20

Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi?

A.

Cách mạng niềm Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

B.

Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ.

C.

Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

D.

Mỹ phải thừa nhận thất bại trong chiến tranh thực dân mới ở miền Nam.

Câu 21

Âm mưu thâm độc của Mỹ trong việc "Dùng người Việt đánh người Việt", "Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương" nhằm

A.

tận dụng xương máu của người Việt Nam.

B.

tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Sài Gòn.

C.

rút dần quân Mỹ và quân Đồng minh.

D.

giảm xương máu người Mỹ trên chiến trường.

Câu 22

Vụ khủng bố 11 - 9 - 2001 đã tác động đến nước Mỹ như thế nào?

A.

Điều chỉnh chính sách đối với các nước Hồi giáo.

B.

Tổn thất nặng, dẫn đến điều chỉnh trong chính sách đối nội và đối ngoại.

C.

Tăng cường hợp tác với các nước đồng minh trên thế giới.

D.

Tăng cường an ninh nội địa nước Mỹ.

Câu 23

Hội nghị lần thứ 15 (1- 1959) Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có quyết định

A.

tiếp tục đấu tranh chính trị hoà bình đề gìn giữ lực lượng cách mạng.

B.

tiếp tục đấu tranh buộc chính quyền Ngô Đình Diệm phải thực hiện Hiệp định Giơnevơ.

C.

dùng đấu tranh ngoại giao để đám phán kết thức chiến tranh.

D.

để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mỹ Diệm.

Câu 24

Nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ 1936-1939 là đấu tranh đòi:

A.

Tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình.

B.

Giải phóng giai cấp công nhân, nông dân.

C.

Độc lập dân tộc và người cày có ruộng.

D.

Độc lập tự do, dân sinh, dân chủ.

Câu 25

Cho các sự kiện sau:

1. Hội nghị bốn bên chính thức họp phiên đầu tiên ở Pari.

2. Hiệp định Pari được ký chính thức.

3. "Trận Điện Biên Phủ trên không" suốt 12 ngày đêm .

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.

A.

2, 3, 2.

B.

1, 3, 2.

C.

3, 2, 1.

D.

1, 2, 3.

Câu 26

Sự kiện lịch sử đánh dấu nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà ra đời là

A.

Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (28 - 8 - 1945).

B.

Hồ Chí Minh soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, chuẩn bị Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân.

C.

Ngày 2- 9 – 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố trước quốc dân và thế giới nước Việt Dân chủ Cộng hoà ra đời.

D.

Thành lập Khu giải phóng Việt Bắc (6-1945), hình ảnh của nước Việt Nam mới.

Câu 27

Nguyễn Ái Quốc bước đầu kết hợp Chủ nghĩa yêu nước với Chủ nghĩa Mác Lê-nin, Người đã thành lập tổ chức nào ở nước ngoài?

A.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

B.

Tổ chức Tâm Tâm xã.

C.

Cường học thư xã.

D.

Nam đồng thư xã.

Câu 28

Từ đầu những năm 90, Nhật Bản nỗ lực ra sao để tương xứng với vị thế siêu cường kinh tế?

A.

Vươn lên trở thành một cường quốc quân sự.

B.

Đẩy mạnh chính sách ngoại giao và viện trợ cho các nước khác.

C.

Vận động trở thành Uỷ viên thường trực Hội Đồng Bảo an Liên hợp quốc.

D.

Nỗ lực trở thành một cường quốc chính trị.

Câu 29

Trong các giặc ngoại xâm, ở nước ta sau cách mạng tháng Tám, giặc nào là nguy hiểm nhất.

A.

Thực dân Pháp.

B.

Trung Hoa dân quốc.

C.

Quân phiệt Nhật.

D.

Quân Anh.

Câu 30

Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, những giai cấp hay bộ phận nào trong xã hội Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc xác định là lực lượng cách mạng?

A.

Công nhân, nông dân, tiểu tư sản.

B.

Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản.

C.

Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; đối với tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ có thể lợi dụng hoặc trung lập.

D.

Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.

Câu 31

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX), Liên Xô đi đầu trong lĩnh vực nào?

A.

Công nghiệp nhẹ, nhất là hàng tiêu dùng.

B.

Công nghiệp quốc phòng, nhất là tàu ngầm.

C.

Công nghiệp vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhân.

D.

Công nghiệp nặng và chế tạo máy móc.

Câu 32

Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trên thế giới đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng với xu hướng là

A.

các nước đều phát triển theo mô hình tư bản chủ nghĩa.

B.

hình thành hai phe, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, đối lập nhau gay gắt.

C.

hình thành trật tự thế giới "hai cực" và "đa cực", mâu thuẫn gay gắt.

D.

các nước đều phát triển theo mô hình chủ nghĩa xã hội.

Câu 33

Đầu năm 1945, vấn đề quan trọng và cấp bách nhất đặt ra cho các cường quốc Đồng minh là gì?

A.

Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh.

B.

Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

C.

Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.

D.

Phân chia việc chiếm đóng các nước phát xít.

Câu 34

Mỹ dựa vào sự kiện nào để lấy cớ đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân?

A.

Quân dân ta mở cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).

B.

Mỹ thất bại trong hai mùa khô 1965-1966, 1966-1967.

C.

Mỹ thất bại ở trận Vạn Tường.

D.

Sự kiện Vịnh Bắc Bộ.

Câu 35

Ý nào sau đây không phải là đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1978?

A.

Tiến hành cải cách, mở cửa.

B.

Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

C.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.

D.

Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, chuyển nền kinh tế thị trường sang nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung.

Câu 36

Ý nào sau đây không phải là nội dung chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm các nước sáng lập ASEAN?

A.

Thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật của nước ngoài.

B.

Phát triển sản xuất hàng tiêu dùng nội địa.

C.

"Mở cửa" nền kinh tế.

D.

Tập trung sản xuất hàng xuất khẩu, phát triển ngoại thương.

Câu 37

Cuộc Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động hiểu theo nghĩa đầy đủ nhất là gì?

A.

Xây dựng nhiều căn cứ quân sự bao vây Liên Xô và các nước xã chủ nghĩa.

B.

Chuẩn bị gây ra chiến tranh thế giới thứ ba.

C.

Dùng sức mạnh quân sự đe doạ các nước xã hội chủ và phong trào giải phóng trên thế giới.

D.

Là cuộc chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh, làm cho nhân loại thấy "luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng".

Câu 38

Điểm mới của Hội nghị lần thứ tám (5-1941) so với Hội nghị lần sáu (11-1939) Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Đông Dương là

A.

thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc.

B.

giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương.

C.

tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng dất, thực hiện giảm tô, giảm tức.

D.

đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quôc và phong kiến.

Câu 39

Cuộc "cách mạng xám" ở Ấn Độ có kết quả như thế nào?

A.

Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc nguyên tử.

B.

Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất gạo.

C.

Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm.

D.

Ấn Độ tự túc được lương thực và sữa.

Câu 40

Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Uỷ ban khởi toàn quốc khi

A.

Đảng ta nhận được những thông tin về phát xít Nhật sắp đầu hàng.

B.

Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim bị khủng hoảng sâu sắc.

C.

Nội các Nhật Bản thông qua quyết định đầu hàng.

D.

Phát xít Đức chính thức đầu hàng Đồng minh vô điều kiện.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn