40 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Cacbon – Silic Hóa học 11

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 22/05/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 22/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,862 lượt xem Lượt thi 94 lượt thi

Câu 1

Trường hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO3 khi :
 

A.

tác dụng với kiềm

B.

tác dụng với CO2

C.

đun nóng

D.

tác dụng với axit

Câu 2

Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng:

A.

SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2

B.

SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

C.

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

D.

SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si

Câu 3

Vị trí của C (Z = 6) trong bảng tuần hoàn là

A.

chu kì 2, nhóm IVB

B.

chu kì 3, nhóm IIA

C.

chu kì 3, nhóm IVA

D.

chu kì 2, nhóm IVA

Câu 4

Vị trí của Si (Z = 14) trong bảng tuần hoàn là

A.

chu kì 2, nhóm IVB

B.

chu kì 3, nhóm IIA

C.

chu kì 3, nhóm IVA

D.

chu kì 2, nhóm IVA

Câu 5

Nguyên tử C có Z = 6, cấu hình e của C là

A.

1s22s22p2

B.

1s22s12p3

C.

1s22s22p6

D.

1s22s22p63s23p2

Câu 6

Nguyên tử Si có Z = 14, cấu hình e của Si là

A.

1s22s22p2

B.

1s22s22p3

C.

1s22s22p6

D.

1s22s22p63s23p2

Câu 7

C có thể có các số oxi hóa trong các hợp chất là:

A.

chỉ có số oxi hóa - 3 và + 4

B.

có thể có số oxi hóa : - 4, 0, + 2, + 4.

C.

có số oxi hóa từ - 4 đến + 4

D.

có thể có các số oxi hóa: - 4, + 2, + 4

Câu 8

Si có các số oxi hóa là:

A.

- 3 , 0, + 2, + 4

B.

– 4, 0, + 1, + 4

C.

- 4, 0, + 2, + 4

D.

- 4, + 2, + 4

Câu 9

Số oxi hóa cao nhất của Silic thể hiện ở hợp chất nào trong các chất sau đây:

A.

SiO

B.

SiO2

C.

SiH­4

D.

Mg2Si

Câu 10

Kim cương và than chì là các dạng thù hình của nguyên tố cacbon. Kim cương cứng nhất trong tự nhiên, trong khi than chì mềm đến mức có thể dùng để sản xuất lõi bút chì 6B, dùng để kẻ mắt. Điều giải thích nào sau đây là đúng? 

A.

Kim cương có cấu trúc tinh thể dạng tứ diện đều, than chì có cấu trúc lớp, trong đó khoảng cách giữa các lớp khá lớn.

B.

Kim cương có liên kết cộng hoá trị bền, than chì thì không.

C.

Đốt cháy kim cương hay than chì ở nhiệt độ cao đều tạo thành khí cacbonic.

D.

Một nguyên nhân khác

Câu 11

Kim cương và than chì là các dạng thù hình của nguyên tố cacbon. Kim cương cứng nhất trong tự nhiên, trong khi than chì mềm đến mức có thể dùng để sản xuất lõi bút chì 6B, dùng để kẻ mắt. Điều giải thích nào sau đây là đúng? 

A.

Kim cương có cấu trúc tinh thể dạng tứ diện đều, than chì có cấu trúc lớp, trong đó khoảng cách giữa các lớp khá lớn.

B.

Kim cương có liên kết cộng hoá trị bền, than chì thì không.

C.

Đốt cháy kim cương hay than chì ở nhiệt độ cao đều tạo thành khí cacbonic.

D.

Một nguyên nhân khác

Câu 12

Khi xét về khí cacbon đioxit, điều khẳng định nào sau đây là sai ?

A.

Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí

B.

Chất khí chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính

C.

Chất khí không độc, nhưng không duy trì sự sống

D.

Chất khí dùng để chữa cháy, nhất là các đám cháy kim loại

Câu 13

Kim cương và than chì là các dạng : 

A.

đồng hình của cacbon

B.

đồng vị của cacbon

C.

thù hình của cacbon

D.

đồng phân của cacbon

Câu 14

Trong các phản ứng hóa học cacbon thể hiện tính gì

A.

tính khử

B.

tính oxi hóa

C.

vừa khử, vừa oxi hóa

D.

không thể hiện tính khử và oxi hóa

Câu 15

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào? 

A.

C + O2 → CO2

B.

3C + 4Al → Al4­C3

C.

C + CuO → Cu + CO2

D.

C + H2O → CO + H2

Câu 16

Tính khử của C thể hiện ở phản ứng

A.

2C + Ca → CaC2

B.

C  +  2H2  →  CH4

C.

C + CO2 → 2CO

D.

3C + 4Al →  Al4C3

Câu 17

Tính oxi hóa và tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào sau đây ?

A.

CaO  +  3C  → CaC2  +  CO

B.

C  +  2H2    → CH4

C.

C  +   CO2  →   2CO

D.

4Al   + 3C →   Al4C3

Câu 18

Khí CO không khử được chất nào sau đây:

A.

CuO

B.

Fe2O3

C.

Al2O3

D.

O2

Câu 19

Trong các dạng tồn tại của cacbon, dạng nào hoạt động hóa học mạnh nhất?

A.

Tinh thể kim cương

B.

Tinh thể than chì

C.

Cacbon vô định hình

D.

các dạng thụ hình như nhau

Câu 20

Khí CO tác dụng được với: 

A.

Na2O

B.

CaO

C.

PbO

D.

K2O

Câu 21

Cacbon phản ứng với dãy nào sau đây: 

A.

Na2O, NaOH và HCl

B.

Al, HNO3 và KClO3

C.

Ba(OH)2, Na2CO3 và CaCO3.

D.

NH4Cl, KOH và AgNO3

Câu 22

Silic phản ứng với dãy chất nào sau đây:

A.

CuSO4, SiO2, H2SO4 (loãng).

B.

F2, Mg, NaOH. 

C.

HCl, Fe(NO3)2, CH3COOH

D.

Na2SiO3, Na3PO4, NaCl

Câu 23

Cacbon và silic cùng phản ứng với nhóm chất nào:

A.

HNO3 đặc nóng, HCl, NaOH

B.

O, HNO3 loãng , H2SO4 đặc nóng

C.

NaOH, Al, Cl2

D.

Al2O3, CaO, H2

Câu 24

Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?

A.

SiO2 + 4HF →SiF4 + 2H2O

B.

SiO2  + 4HCl  → SiCl4 + 2H2O

C.

SiO2 + 2C → Si  + 2CO

D.

SiO2    +   2Mg → 2MgO  +  Si

Câu 25

Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai ?

A.

3CO  + Fe2O3 → 3CO2 + 2Fe

B.

CO  +  Cl2  →  COCl2

C.

3CO  + Al2O3 → 2Al  + 3CO2 

D.

2CO  +  O2  → 2CO2

Câu 26

Si phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A.

O2, F2, Mg, HCl, NaOH

B.

O2, F2, Mg, HCl, KOH

C.

O2, F2, Mg, NaOH

D.

O2, Mg, HCl, NaOH

Câu 27

Dung dịch Na2COtác dụng với dung dịch

A.

HCl, KCl, Na2SO4

B.

Ca(OH)2, KOH , H2SO4

C.

KNO3, HCl, NaOH

D.

HCl, Ca(OH)2, CaCl2.

Câu 28

Dung dịch NaHCOtác dụng với dung dịch

A.

HCl, KCl, MgSO4, NaHS.

B.

Ca(OH)2, KOH, H2SO4, NaHSO4.

C.

KNO3, HCl, NaOH, Ba(OH)2.

D.

HCl, Ca(OH)2, CaCl2, MgSO4

Câu 29

CaCOtác dụng với

A.

dd HCl, dd MgSO4

B.

dd HCl, H2O có hòa tan CO.

C.

dd HCl, dd Na2SO4

D.

dd HCl, dd Na3PO4

Câu 30

Dung dịch Ca(HCO3)tác dụng với dung dịch

A.

HCl, KCl, MgSO4, NaOH

B.

Ca(OH)2, KOH, HCl , Na­2CO3

C.

KNO3, HCl, NaOH, BaCl2

D.

HCl, Ca(OH)2, NaCl, Na3PO4

Câu 31

Dãy gồm các chất tác dụng với dung dịch HCl tạo CO2.

A.

K2CO3, NaCl, Na2CO3

B.

NaHCO3, Na­2CO3, CaCO3

C.

NaNO3, CaCO3, Na2CO3

D.

NaCl, NaNO3, K2CO3

Câu 32

Dãy gồm các chất vừa tác dụng dung dịch axit HCl, vừa tác dụng dung dịch NaOH

A.

NaCl, Ca(HCO3)2

B.

KNO3, Ba(HCO3)2

C.

CaCO3, Ca(HCO3)2

D.

Ca(HCO3)2, NaHCO3

Câu 33

Dãy gồm các chất chỉ tan được trong H2O có chứa CO2 là

A.

CaCO3, KNO3

B.

BaCO3, NaCl

C.

KNO3, NaCl

D.

CaCO3, BaCO3

Câu 34

Dãy gồm các chất tác dụng dung dịch HCl tạo CO2.

A.

CaCO3, NaCl, Ca(HCO3)2

B.

CaCO3, KNO3, Ba(HCO3)2

C.

K2CO3, CaCO3, Ca(HCO3)2

D.

NaNO3, KNO3, CaCO3

Câu 35

Cho các chất (1) Mg, (2) KOH, (3) axit HF, (4) axit HCl. Silic đioxit phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây:

A.

1 , 2 , 3 , 4

B.

1 , 2

C.

1 , 3 , 4

D.

1 , 2 , 3

Câu 36

Cho các chất: O2, CO2, H2, Al2O3, HNO3, Al, CO. Cacbon phản ứng trực tiếp được với bao nhiêu chất?

A.

2

B.

4

C.

5

D.

3

Câu 37

Cho các chất: O2, Cl2, Al2O3, Fe2O3, CO2, HCl, MgO, CuO, ZnO. Cacbon monooxit phản ứng trực tiếp được với bao nhiêu chất? 

A.

5

B.

6

C.

7

D.

8

Câu 38

Cho các chất: C, NaOH, Mg, Na2CO3, SiO2, HCl, CaO, H2O, NaHCO3, HNO3. Cacbon đioxit phản ứng trực tiếp được với bao nhiêu chất?

A.

5

B.

6

C.

4

D.

7

Câu 39

Cacbon không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây ?

A.

H2

B.

Kim loại

C.

Cl, Br, I2

D.

KClO3

Câu 40

Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch?

A.

NaHCO3 và BaCl2

B.

Na2CO3 và BaCl2

C.

NaHCO3 và NaCl

D.

NaHCO3 và CaCl2

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán