Đề thi thử minh hoạ số 64 Kỳ thi THPT năm 2021 môn Lịch sử Trường THPT Mỏ Trạng Bắc Giang lần 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 10/10/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/10/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 17,192 lượt xem Lượt thi 2,853 lượt thi

Câu 1

Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào?

A.

Dân chủ tư sản.

B.

Dân chủ cách mạng.

C.

Dân chủ nhân dân.

D.

Dân chủ vô sản.

Câu 2

Chiến dịch nào của ta trong kháng chiến chống Pháp đã làm phá sản kế hoạch Rơve

A.

Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947

B.

Chiến dịch biên giới thu-đông 1950

C.

Chiến Dịch Hòa Bình 1951-1952

D.

Chiến dich Tây Bắc 1952

Câu 3

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

A.

Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).

B.

Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (1925).

C.

Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (1920).

D.

Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vec-xai (1919).

Câu 4

Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi Vì sao?

A.

Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập 

B.

Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lựợt tan rã

C.

 Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập 

D.

Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi

Câu 5

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được xem là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam vì đã

A.

tổ chức phong trào "vô sản hóa" giúp truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin đến với giai cấp công nhân - lực lượng lòng cốt của Đảng Cộng sản Việt Nam

B.

chuẩn bị trực tiếp những điều kiện cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

C.

đoàn kết giai cấp công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

D.

góp phần tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào trong nước

Câu 6

Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự hai cực lanta”?

A.

Mĩ và Liên Xô chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác

B.

Trật tự thế giới mới hình thành sau chiến tranh.

C.

Trật tự thế giới mới chia thành hai cực

D.

Phân chia ảnh hưởng giữa Mỹ và Liên Xô trong quan hệ quốc tế

Câu 7

Nội dung nào dưới đây thể hiện quan hệ Việt Nam với Pháp từ ngày 2/9/1945 đến trước 6/3/1946

A.

Thương lượng, chấm dứt xung đột

B.

Vừa đánh vừa đàm phán

C.

Hòa hoãn, nhân nhượng

D.

Đối đầu trực tiếp về quân sự

Câu 8

Hội nghị lần thứ 6 (11 - 1939) của ban chấp hành trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?

A.

Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu

B.

Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh

C.

Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách

D.

Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.

Câu 9

Việc ký Hiệp định Sơ Bộ (6/3/1946) tạm hòa với Pháp chứng tỏ:

A.

Chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và chính phủ ta

B.

Sự thỏa hiệp của Đảng và Chính phủ ta

C.

Sự thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao

D.

Sự suy yếu của lực lượng cách mạng

Câu 10

Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở đâu, có bao nhiêu đảng viên?

A.

Nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội), 6 đảng viên

B.

Nhà số 48 phố Hàng Ngang (Hà Nội), 7 đảng viên

C.

Nhà số 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội), 8 đảng viên

D.

Nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội), 7 đảng viên

Câu 11

Dựa vào yếu tố nào Mĩ có khả năng tăng năng suất lao động, giảm chi phí, hạ giá thành, điều chỉnh cơ cấu sản xuất

A.

Cơ hội từ bên ngoài

B.

Nguồn ngân sách nhà nước

C.

Áp dụng thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật

D.

Nguồn vốn của thuộc địa

Câu 12

Từ ngày 6 - 1 - 1930, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp ở đâu?

A.

Quảng Châu (Trung Quốc)

B.

Ma Cao (Trung Quốc)

C.

Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc)

D.

Hồng Kông (Trung Quốc)

Câu 13

Điểm tương đồng trong quá trình ra đời của tổ chức ASEAN và Liên minh Châu Âu là gì?

A.

Xuất phát từ nhu cầu liên kết và hợp tác giữa các nước

B.

Đều là đồng minh của Mĩ

C.

Đều là đối tác quan trọng của Nhật

D.

Đều là đối tác chiến lược của Liên Xô

Câu 14

Mục tiêu chiến lược quan trọng nhất của Pháp khi mà cuộc tấn công lên căn cứ Việt Bắc (1947) là

A.

Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta

B.

Triệt đường liên lạc giữa cách mạng Việt Nam với quốc tế

C.

Gây thanh thể để thành lập chính phủ bù nhìn tay sai

D.

Phá hoại căn cứ địa chính Việt Bắc của ta

Câu 15

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:

A.

Báo Thanh niên

B.

Tác phẩm “Đường Cách mệnh"

C.

Bàn ăn chế độ tư bản Pháp

D.

Bảo Người Cũng khổ

Câu 16

Kế hoạch Nava (1953) của Pháp - Mỹ trong cuộc chiến tranh Đông Dương ra đời trong hoàn cảnh

A.

So sánh lực lượng thay đổi theo chiều hướng có lợi cho Pháp

B.

Thế và lực của ta lớn mạnh, Pháp thất bại và gặp nhiều khó khăn

C.

Tương quan so sánh lực lượng giữa ta và hộp ở thể cân bằng

D.

Lực lượng của Pháp ở Đông Dương tăng lên đáng kể

Câu 17

Nơi diễn ra các trận đánh giằng co và ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ là

A.

Cứ điểm Him Lam

B.

Phân khu Bắc

C.

Đồi A1

D.

Hầm Đờ Cát và sân bay Mường Thanh

Câu 18

Đâu không phải nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

A.

Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

B.

Chung sống hòa bình, nhất trí của 5 nước lớn

C.

Duy trì hòa bình và an ninh thế giới

D.

Không can thiệp công việc nội bộ của bất kì nước nào

Câu 19

Thành viên thứ 10 của tổ chức ASEAN

A.

Campuchia

B.

Malaixin, Brunây

C.

Việt Nam

D.

Miến Điện

Câu 20

Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Liên Xô và Mĩ?

A.

Sự ra đời của “Chủ nghĩa Tơ-ru-man" và “Chiến tranh lạnh"(3/1947)

B.

Sự hình thành hệ thống Xã hội chủ nghĩa sau thế chiến II

C.

Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

D.

Sự ra đời của khối NATO

Câu 21

Một trong những nội dung chủ yếu của chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN vào thập niên 50 - 60 của thế kỷ XX là

A.

Tiến hành mở cửa nền kinh tế, phát triển ngoại thương

B.

Thu hút công nghệ của nước ngoài, phát triển công nghiệp

C.

Phát triển và sản xuất hàng tiêu dùng nội địa

D.

Thu hút vốn đầu tư, tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu

Câu 22

Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

A.

Hồ Cẩm Đào

B.

Tập Cận Bình

C.

Tưởng Giới Thạch

D.

Mao Trạch Đông

Câu 23

Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:

A.

Mĩ - Anh - Pháp

B.

Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản

C.

Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản

D.

Mĩ - Đức - Nhật Bản

Câu 24

Nội dung cơ bản của Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật

A.

Nhật chấp nhận đứng dưới “Chiếc ô" bảo hộ hạt nhân của Mỹ

B.

Liên kết chặt chẽ về chính trị

C.

Liên kết chặt chẽ về ngoại giao

D.

Liên kết chặt chẽ về kinh tế

Câu 25

“Kế hoạch Mác – san” (1948) còn được gọi là:

A.

Kế hoạch phục hưng châu Âu

B.

Kế hoạch khôi phục châu Âu

C.

Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước châu Âu

D.

Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu

Câu 26

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của Cách mạng Việt Nam?

A.

Công nhân

B.

Nông dân

C.

Tiểu tư sản

D.

Tư sản dân tộc

Câu 27

Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ, phong trào cách mạng 1930 – 1931?

A.

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933

B.

Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái

C.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo cách mạng

D.

Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân

Câu 28

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?

A.

Công nghiệp chế biến

B.

Nông nghiệp và khai mỏ

C.

Thương nghiệp

D.

Giao thông vận tải

Câu 29

Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?

A.

Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa

B.

Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp

C.

Quốc tế này đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam

D.

Quốc tế này chủ trương thành lập một trận giải phóng dân tộc Việt Nam

Câu 30

Số nhà 52 phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện:

A.

Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách mạng Thanh niên

B.

Thành lập Đông Dương cộng sản đảng

C.

Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời

D.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Câu 31

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành:

A.

Đảng Cộng sản Đông Dương

B.

Đảng Cộng sản Việt Nam

C.

Đảng Lao động Việt Nam

D.

Đông Dương cộng sản Đảng

Câu 32

Lấy thân mình lấp lỗ châu mai là hành động của anh hùng nào trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954? 

A.

Bế Văn Đàn 

B.

Phan Đình Giót

C.

Tô Vĩnh Diện 

D.

La Văn Cầu

Câu 33

Báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của Đảng nào? 

A.

Việt Nam Quốc dân đảng

B.

An Nam Cộng sản đảng

C.

Đông Dương Cộng sản đảng

D.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn

Câu 34

Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là

A.

Vô sản với tư sản

B.

Vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến

C.

Dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản

D.

Dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến

Câu 35

Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc giải quyết nạn dốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày Cách mạng tháng Tám (1945) thành công đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay là 

A.

Xây dựng xã hội học tập

B.

Đào tạo cán bộ

C.

Nâng cao trình độ văn hóa

D.

Xóa nạn mù chữ

Câu 36

Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương từ năm 1967 đến năm 1979: 

A.

Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học

B.

Đối đầu căng thẳng

C.

Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại

D.

Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ

Câu 37

Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 – 1930 là gì? 

A.

Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn

B.

Thành lập hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

C.

Hợp nhất ba tổ chức cộng sản

D.

Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng

Câu 38

Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân tộc ở nước nào của châu Phi: 

A.

Ai Cập

B.

Tuynidi

C.

Angola

D.

Angiêri

Câu 39

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?

A.

Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập tự chủ

B.

Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc kinh tế Pháp

C.

Nền kinh tế Việt Nam lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp

D.

Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của Pháp

Câu 40

Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?

A.

Kennơđi

B.

Nichxơn

C.

Clinton

D.

G. Bush

Câu 41

Âm mưu mới của Pháp - Mĩ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu đông 1950 là thực hiện kế hoạch

A.

Đờ Lát đơ Tátxinhi

B.

Rơve

C.

Bôlae

D.

Nava

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán