Đề thi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 Trường THPT Lê Lợi

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 25 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 12/05/2017
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 12/05/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 25 câu
Lượt xem 3,855 lượt xem Lượt thi 366 lượt thi

Câu 1

Chiến thắng nào của ta đã làm phá sản mục tiêu chiến lược “tìm diệt” và “bình định” của Mỹ?

A.

Chiến thắng Ba Rài.

B.

Chiến thắng Đồng Xoài.

C.

Chiến thắng Ấp Bắc.

D.

Chiến thắng mùa khô 1965-1966, 1966-1967.

Câu 2

Ý nghĩa lớn nhất của cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy tết Mậu Thân 1968 là gì?

A.

Làm lung lai ý chí xâm lược của quân viễn chinh Mỹ, buộc Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược.

B.

Buộc Mỹ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá họai miền Bắc.

C.

Mỹ phải đến Hội nghị Pari để đàm phán với ta.

D.

Giáng một đòn nặng vào quân Mỹ, làm cho chúng không dám đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam.

Câu 3

Điểm khác nhau giữa “Chiến tranh đặc biệt” và “Việt Nam hóa chiến tranh” là gì?

A.

Hình thức chiến tranh thực dân mới của Mỹ.

B.

Có sự phối hợp đáng kể cuả lực lượng chiến đấu Mỹ.

C.

Dưới sự chỉ huy cuả hệ thống cố vấn quân sự Mỹ.

D.

Sử dụng lực lượng chủ yếu là quân nguỵ.

Câu 4

Để quân ngụy có thể tự đứng vững, tự gánh vác lấy chiến tranh, Mỹ đã thực hiện biện pháp nào?

A.

Tăng viện trợ kinh tế, giúp quân ngụy đẩy mạnh chính sách “bình định”.

B.

Tăng đầu tư vốn, kỹ thuật phát triển kinh tế miền Nam.

C.

Tăng viện trợ quân sự, giúp quân đội tay sai tăng số lượng và trang bị hiện đại.

D.

Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, mở rộng chiến tranh sang Lào và Campuchia.

Câu 5

Ngày 06-06-1969 gắn liền với sự kiện nào trong lịch sử dân tộc ta?

A.

Phái đoàn ta do Phạm Văn Đồng dẫn đầu đến Hội nghị Pari.

B.

Hội nghị cấp cao ba nưóc Đông Dương.

C.

Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc lần hai.

D.

Chính phủ lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời.

Câu 6

Để mở đầu cho cuộc tổng tiến công chiến 1972, quân ta đã tấn công vào nơi nào?

A.

Tây Nguyên.

B.

Đông Nam Bộ.

C.

Nam Trung Bộ.

D.

Quảng Trị.

Câu 7

Trong cuộc đấu tranh chính trị chống “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ ở miền Nam, lực lượng đóng vai trò quantrọng nhất thuộc về giai cấp nào?

A.

Công nhân, nông dân.

B.

Tuổi trẻ, học sinh, sinh viên.

C.

Nông dân.

D.

Tăng ni, phật tử.

Câu 8

Cuộc tiến công chiến lược 1972, được bắt đầu và kết thúc trong thời gian nào?

A.

Từ 03-1972 đến cuối 5-1972.

B.

Từ 03-1972 đến cuối 6-1972.

C.

Từ 03-1972 đền cuối 7-1972.

D.

Từ 03-1972 đến cuối 8-1972.

Câu 9

Ý nghĩa nào sau đây không nằm trong thắng lợi của cuộc tổng tiến công chiến lược 1972?

A.

Mở ra bước ngoặc của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

B.

Giáng một đòn mạnh vào quân ngụy và quốc sách “bình định” của Việt Nam hóa chiến tranh.

C.

Buộc Mỹ ngừng ném bom bắn phá miền bắc 12 ngày đêm.

D.

Buộc Mỹ tuyên bố “Mỹ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược, thừa nhận sự thất bại của Mỹ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Câu 10

“Bất kể trong tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng là con đường bạo lực”. Câu nói trên được nêu ra trong hội nghị nào?

A.

Hội nghị lần thứ 15 của Đảng (01-1959).

B.

Hội nghị lần thứ 21 của Đảng (7-1973).

C.

Hội nghị Bộ Chính trị (30-9 đến 7-10-1973).

D.

Hội nghị Bộ chính trị mở rộng (18-12-1974 đến 8-01-1975).

Câu 11

Với chiến thắng Phước Long, giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?

A.

Giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.

B.

Tiến hành tổng công kích - tổng khởi nghĩa giải phóng miền Nam trong năm 1976.

C.

Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.

D.

Đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm (1975-1976), nhưng nhận định kể cả năm 1975 là thời cơ và chỉ thị rõ: “Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”.

Câu 12

Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là?

A.

Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để quân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miềm Nam.

B.

Tinh thần địch hốt hoảng mất khả năng chiến đấu.

C.

Chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

D.

Là thắng lợi lớn nhất của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Câu 13

Sau thất bại chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, địch lùi về phòng thủ ở đâu?

A.

Ở Cam Ranh.

B.

Ở Nha Trang.

C.

Ở Phan Rang.

D.

Ở Xuân Lộc.

Câu 14

“Thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa…”Đó là Nghị quyết nào của Đảng ta?

A.

Hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Đảng (7-1973).

B.

Hội nghị Bộ chính trị (30-9 đến 7-10-1974).

C.

Hội nghị Bộ chính trị mở rộng họp từ 8-12-1974 đến 8-01-1975.

D.

Nghị quyết của Bộ chính trị ngày 25-03-1975.

Câu 15

Mốc mở đầu và kết thúc của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975?

A.

Từ 4-3 đến 30-4-1975.

B.

Từ 9-4 đến 30-4-1975.

C.

Từ 26-4 đến 02-5-1975.

D.

Từ 4-3 đến 02-5-1975.

Câu 16

Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta là gì?

A.

Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của CNĐQ, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

B.

Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

C.

Tạo điều kiện cho Lào và Campuchia giải phóng đất nước.

D.

Ở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử: Cả nước độc lập thống nhất cùng tiến lên xây dựng CNXH.

Câu 17

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mở đầu và kết thúc vào thời gian nào?

A.

Từ 4-3 đến 30-4-1975.

B.

Từ 26-4 đến 30-4-1975.

C.

Từ 26-4 đến 02-5-1975.

D.

Từ 19-3 đến 02-5-1975.

Câu 18

Chiến dịch Huế - Đà Nẵng: mốc mở đầu và kết thúc?

A.

Từ 4-3 đến 29-3.

B.

Từ 19-3 đến 29-3-1975.

C.

Từ 19-3 đến 28-3-1975.

D.

Từ 4-3 đến 28-3 1975.

Câu 19

“Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. Đó là tinh thần và khí thế của ta trong chiến dịch nào sau đây?

A.

Chiến dịch Tây nguyên.

B.

Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

C.

Chiến dịch Hồ Chí Minh.

D.

Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dich Hồ Chí Minh.

Câu 20

Xuân Lộc, một căn cứ trọng điểm của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông, đã bị thất thủ vào thời gian nào?

A.

9 – 4 - 1975.

B.

21 – 4 -1975.

C.

16 – 4 - 1975.

D.

17 – 4 - 1975.

Câu 21

Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

A.

Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn

B.

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng

C.

Có hậu phương vững chắc ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa

D.

Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương

Câu 22

Sau đại thắng mùa xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta là gì?

A.

Khắc phục hậu quả chiến tranh và khôi phục kinh tế.

B.

Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam

C.

Thống nhất đất nước về mặt nhà nước

D.

Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước

Câu 23

Mục tiêu Ba chương trình kinh tế “lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu” được đề ra tại đại hội Đảng nào?

A.

Đại hội IV

B.

Đại hội V

C.

Đại hội VI

D.

Đại hội VII

Câu 24

Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng VI là gì?

A.

Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.

B.

Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

C.

Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường.

D.

Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.

Câu 25

Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?

A.

Từ ngày 15 đến ngày 18/12/1985

B.

Từ ngày 10 đến ngày 18/12/1986

C.

Từ ngày 15 đến ngày 18/12/1986

D.

Từ ngày 20 đến ngày 25/12/1986

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán