Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Viết Xuân

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 26/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,742 lượt xem Lượt thi 66 lượt thi

Câu 1

Cho biết –12 . x < 0. Số thích hợp với x có thể là:

A.

x = -2

B.

x = 0

C.

x = -1

D.

x = 2

Câu 2

Số nào sau đây là bội của – 45.

A.

15.

B.

60.

C.

90.

D.

– 60.

Câu 3

Trong các số sau, số nào chỉ có đúng 4 ước?

A.

– 57.

B.

56.

C.

63.

D.

– 59.

Câu 4

Cho số nguyên x thỏa mãn: (4x + 3)  (x – 2). Số x không thể nhận giá trị nào sau đây?

A.

1.

B.

3.

C.

7.

D.

5.

Câu 5

Tất cả những số nguyên n thích hợp để n + 4 là ước của 5 là:

A.

+1; -3; -9; -5

B.

3.

C.

7.

D.

5.

Câu 6

Cho hai tập hợp A = {x } và tập hợp B = . Kết luận đúng là:

A.

\(\cap \) B \(\oslash \).

B.

\(\cap\) B = {2 ; -2}.

C.

A và B là hai tập hợp không bằng nhau.
 

D.

\(\cap\) B = {2}.

Câu 7

Số nào sau đây là ước của – 15?

A.

0.

B.

10.

C.

– 10.

D.

– 5.

Câu 8

Tìm x biết: 3.x = - 15.

A.

2 và -2

B.

1; -1; 2; và –2

C.

1; -1; 2

D.

1 và –1

Câu 9

Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 5 là:

A.

1 và –1

B.

5 và –5

C.

1; -1; 5 và -5

D.

1; -1; 2

Câu 10

Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của - 3 là:

A.

2 và -2

B.

1; -1; 2; và –2

C.

1; -1; 2

D.

1 và –1

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán